Menu

Europees Parlementslid

Hoofd van de Belgische Delegatie EVP

Kris Peeters is geboren op 18 mei 1962 in Reet. Hij is grootgebracht in een doorsnee gezin. Vader was bediende, moeder huisvrouw en beide hebben hard gewerkt om hun kinderen de kans te geven om verder te studeren.Na zijn humaniora in Boom studeert hij in Antwerpen rechten. Hij behaalt in 1986 zijn licentiaatdiploma in de rechten en studeert ook af als kandidaat in de wijsbegeerte. Nadien behaalt Kris nog een speciale licentie fiscaliteit aan de Vlerick school in Gent.

 In 2004 werd hij voor de eerste keer minister in de Vlaamse regering en in 2007 volgde hij Leterme op als minister-president. Tussen 2014 en 2019 was hij vicepremier en Federaal minister van Economie, Consumenten en Werk. In juni 2019 bood hij zijn ontslag aan als minister en kiest hij voor het Europese Parlement. Als lid van het Europees parlement, staat hij aan het hoofd van de Belgische Delegatie EVP. 

Bekijk mijn CV

Europese Unie vlag

Een sterke Europese Unie

De wereld verandert in sneltreinvaart, en een sterke Europese Unie is van cruciaal belang om ons Europese waarden en welvaart in de toekomst te kunnen beschermen. Zeker in deze geglobaliseerde tijden.

Klimaat, migratie, economische groei combineren met sociale vooruitgang, sociale en fiscale rechtvaardigheid… vele oplossingen voor onze grote uitdagingen liggen op het internationale toneel, meer dan het nationale. Daarom is een sterke Europese Unie meer dan ooit nodig. Binnen het Europees Parlement sleutelen we daarom onafgebroken aan een Europese Unie die beter werkt en alle Europeanen meer waar voor hun geld biedt. Dat doen we door alle nieuwe wetten op te volgen en als lid van gespecialiseerde parlementaire commissies:

Interne Markt en Consumentenbescherming

Zonder grenscontroles op vakantie in andere EU-landen, even de grens over om inkopen te doen, investeren in een Spaanse start-up, online films kijken en producten kopen.... Allemaal mogelijk dankzij de Europese eengemaakte markt. In de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming maken we onder andere afspraken omtrent de kwaliteitsvereisten en veiligheid van producten, de manier waarop deze gekocht en verkocht worden, de import van producten uit andere landen zoals China en de Verenigde Staten, transparantie naar consumenten over garantie, retourbeleid... Op deze manier maken we duidelijke spelregels voor iedereen in Europa, zo’n 500 miljoen mensen en meer dan 25 miljoen KMO's, teneinde iedereen vol vertrouwen kan reizen, ondernemen en handelen doorheen de Unie.

De komende jaren zal ik mij verder inzetten voor een sterke digitale en groene & circulaire economie. Een sterke digitale economie geeft ons toegang tot nieuwe producten en vergemakkelijkt ons leven, denk maar aan de afschaffing van de roamingtarieven. Terwijl afspraken omtrent repareerbaarheid en recycleerbaarheid onze ecologische voetafdruk zullen verkleinen. Ook zullen we innovatieve technologiën verder ondersteunen om de uitdagingen voor de komende jaren aan te pakken.

Buitenlandse Zaken

Europa moet op de eerste plaats welvaart en veiligheid voor haar burgers creëren. In een geglobaliseerde wereld als de onze, zijn de meeste uitdaging grensoverschrijdend en heeft de EU daar dus een grote rol in te spelen. Maar wat we op EU-niveau doen, moeten we ook goed doen. De stem die we nu bijvoorbeeld hebben in het buitenlands beleid is zeer stil, in het Syrisch conflict zijn we gewoon weggespeeld. De Europese Unie hamert terecht op politiek en diplomatiek overleg om geschillen op te lossen, want praten moet altijd de eerste reflex zijn.

Het is echter moeilijk om te praten en een sterke positie in te nemen wanneer men geen instrumenten heeft om deze positie af te dwingen. Het zal er dus op aankomen om wat veiligheids- en buitenlands beleid betreft, niet alleen te reageren, maar ook te ageren. Een krachtig extern optreden van de EU is essentieel voor democratie, welvaart en veiligheid op ons continent.

Justitie en Binnenlandse Zaken

Veiligheid, privacy, migratie, justitie, het verdedigen van rechten en de rechtstaat... noem maar op: de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is op wetgevend gebied met reden een van de actiefste commissies

We zijn voor migratie tot nu toe afhankelijk van derde landen zoals Turkije en Libië omdat we zelf geen eengemaakt migratiebeleid hebben. Zolang we vluchtelingen en economische migranten niet op een humane manier kunnen opvangen, integreren en wie geen vergunning krijgt, op een efficiënte wijze terugsturen, blijven we kwetsbaar.

Een interne markt zorgt voor meer handel en verbondenheid, maar ook voor meer grensoverschrijdende misdaden. Daarom moet de EU inzetten op efficiënte samenwerking door agentschappen zoals Europol, Eurojust en Frontex.  

Of neem Artificiële Intelligentie. AI zal de 21ste eeuw vormgeven, het is dan ook belangrijk dat Europa hierin investeert zodanig we niet afhankelijk worden van de VS of China. Studies wijzen erop dat in de komende decennia heel wat jobs verdwijnen en plaats zullen maken voor een ander soort werk. Die maatschappelijke evolutie moeten we helaas confronteren met de vaststelling dat op dit ogenblik de economische meerwaarde van AI voornamelijk naar andere continenten verdwijnt. Met alle veiligheidsrisico's is niet reguleren en ondersteunen is geen realistische optie. 

Veiligheid en defensie

In een snel veranderende wereld wordt defensie steeds belangrijker. En Europa kan hier meer doen. In het Europees Parlement zetten we de lidstaten aan om meer samen te werken

Wist je bijvoorbeeld dat de EU wel 178 wapensystemen telt terwijl de VS er maar 30 heeft? In de Europese legers zijn er 17 verschillende gevechtstanks actief, in de VS maar één. Ook wat onze helikopters betreft, zijn er meer types in Europa dan dat er regeringen zijn die ze kunnen kopen. In Europa kan het dus allemaal nog wat efficiënter en daartoe wil het Europees Parlement bijdragen met diepgaande debatten.

Maar ook het parlementair toezicht op alle maatregelen van de Unie op het gebied van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensie Beleid hoort tot de taken van het Europees Parlement. Zo ook bvb. de missies in Centraal Afrika of Afghanistan vallen onder het democratisch toezicht. Kortom de Subcommissie Veiligheid en Defensie wil een actieve bijdrage leveren aan het opstellen van het EU-beleid inzake veiligheid en defensie zodat de wereld een veiligere plaats mag worden.

Maar ook de EU-samenwerking met de NAVO blijft belangrijk. Daarom neemt Kris Peeters het voorzitterschap op van de delegatie van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor de relaties met de Parlementaire Vergadering van de NAVO.

 


In gesprek met Kris PeetersCV Kris Peeters

België - 18 mei 1962


Politieke Loopbaan

2019-heden Lid van het Europees Parlement (EVP):
  • Hoofd van de Belgische Delegatie EVP
  • Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming
  • Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
  • Commissie Buitenlandse Zaken
  • Subcommissie Veiligheid en Defensie
  • Voorzitter Delegatie voor de Betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
  • Delegatie voor de Betrekkingen met de Volksrepubliek China
2014-2019 Vice-eersteminister Federale Regering (België)
2018-2019 Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking (België)
2014-2018 Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (België)
2009-2014 Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
2009-2014 Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid (België)
2007-2009 Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
2007-2009 Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (België)
2004-2007 Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (België)

Beroepservaring

1999-2004 Gedelegeerd bestuurder, UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers en KMO’s)
1994-1999 Secretaris-generaal, UNIZO, Brussel
1991-1994 Directeur UNIZO-Studiedienst, Brussel
1989-1991 Docent, Postuniversitair Centrum Limburg, Hasselt
1988-1991 Fiscaal adviseur, UNIZO, Brussel
1986-1988 Advocaat. Storme, Leroy, Van Parys en Doolaege, Gent

Opleiding

Speciaal licentiaat in Accountancy en Fiscaal Recht, Vlerick Management School, Gent

Licentiaat in de Rechten, Universiteit van Antwerpen, Antwerpen

Kandidaat in de Wijsbegeerte, Universiteit van Antwerpen, Antwerpen

Militaire Dienst

Reserve Officier KRO

© 2024 Kris Peeters