VERDUBBELING AANTAL TELEWERKERS OP 8 JAAR TIJD

RECHT OP DECONNECTIE BELANGRIJK

Verschillende financiële instellingen zetten in op telewerken. BNP Paribas Fortis wil zijn personeel tegen 2020 gemiddeld twee dagen per week thuis laten werken. Telewerken zit algemeen in de lift. In 2016 werkten 12,9 procent van de Belgische werknemers minstens één dag per maand van een andere locatie dan het werk.

Kris Peeters: “Tussen 2008 en 2016 is het aantal werknemers verdubbeld die minstens één keer per maand van elders dan de werkplaats werken. Het wantrouwen tegenover telewerk ebt stilaan weg. Telewerken is een van de manieren om werken werkbaarder te maken, al is het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer, onder andere over bereikbaarheid in de twee richtingen, en het ter beschikking hebben van digitale werkmiddelen.”

Telewerken zit in de lift. In 2016 werkten 12,9% procent van de werknemers ofwel 586.000 werknemers minstens één dag per maand vanaf een andere locatie. In 2008 was dat maar 6,6% of 291.000 werknemers.

TABEL TELEWERKEN EVOLUTIE KLIK HIERNAAST

Kris Peeters: “Het besef groeit dat telewerken zowel voor de werknemer als de werkgever voordelig kan zijn. De werknemer spaart een woon-werkverplaatsing uit en kan zijn werk beter combineren met zijn privéleven. Dat kan goed zijn voor de motivatie van de werknemer. Telewerken is een van de manieren om werken werkbaarder te maken.”

Telewerken en deconnectie

Telewerken kan dan wel de stress van het woon-werkverkeer verminderen, het risico bestaat dat het werk op die manier meer en meer het privéleven binnendringt.

Kris Peeters: “Ik ga werk maken van een recht op deconnectie, zoals dat in Frankrijk al bestaat. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken vindt meer en meer ingang. Werknemers zijn steeds vaker geconnecteerd, ook buiten de normale kantooruren, waardoor de grens tussen werk en privéleven onder druk kan komen te staan. De bedoeling is niet om een absoluut recht op deconnectie in te voeren dat de werknemer dwingt om zich te deconnecteren, maar wel om het recht te geven de kwestie bespreekbaar te maken binnen een onderneming.”

Occasioneel telewerken

Naast structureel telewerk, voerde de wet werkbaar en wendbaar werk uit februari 2017 een kader in voor occasioneel telewerk. Kris Peeters: “Als je autopech hebt, naar de dokter moet, of als de loodgieter komt voor een herstelling, kan je met je werkgever afspreken dat je occasioneel thuiswerkt. Verlof kan je dan gebruiken voor échte vakantie.”

Het occasioneel telewerken moet telkens bij de werkgever worden aangevraagd. Dat moet binnen een redelijke termijn, die kort kan zijn bij overmacht. Als de werknemer bijvoorbeeld autopech heeft kan hij het occasioneel telewerk de ochtend zelf aanvragen.

Bijna een vierde van de hooggeschoolde loontrekkenden verricht thuiswerk

Meer en meer werknemers verrichten hun werk soms of gewoonlijk van thuis uit. Waar het percentage loontrekkenden dat soms of gewoonlijk thuis werkt in 1995 4,6% bedroeg, is dit aandeel 20 jaar later opgelopen tot 12,2%. Het gaat hier om alle loontrekkenden, met uitzondering van de leerkrachten. Wanneer ook de leerkrachten opgenomen worden, dan werkte in 2015 zelfs 16% van de loontrekkenden soms of gewoonlijk thuis.

Opvallend is dat het percentage thuiswerkers veel hoger ligt bij hooggeschoolden dan bij midden- en laaggeschoolden1. Ook de groei van thuiswerk is het sterkst bij hooggeschoolden. In 2015 werkte bijna een vierde van de hooggeschoolden gedeeltelijk of volledig thuis. Bij midden- en laaggeschoolden bedroeg dit percentage respectievelijk 5,1% en 2,9%.

Grafiek: Evolutie van het percentage thuiswerkende loontrekkenden (exclusief leerkrachten) (1995-2015)
KLIK HIERNAAST

Dat het percentage thuiswerkers veel hoger ligt bij hooggeschoolden dan bij midden- en laaggeschoolden heeft wellicht te maken met het soort werk dat verricht wordt. Bekijken we het percentage loontrekkenden dat regelmatig of occasioneel thuis werkt volgens beroepsgroep, dan zien we thuiswerk voornamelijk bij hogere functies. Bijna 44% van de managers werkt wel eens thuis. Bij intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen is dat 26,8%. Bij arbeiders is thuiswerk nagenoeg onbestaande. Dat heeft uiteraard veel met de aard van het uitgevoerde werk te maken, dat zich al dan niet leent om op afstand te worden uitgevoerd. Maar vermoedelijk speelt ook de graad van autonomie in de functie een rol.

Tabel: Percentage loontrekkenden dat thuis werkt naar beroepsgroep (2015) KLIK HIERNAAST

Verder is het zo dat het percentage thuiswerk iets hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen. Dit was reeds 20 jaar geleden het geval. In 2015 werkt 13,5% van de mannen soms of regelmatig thuis tegenover 10,7% van de vrouwen.

Een andere vaststelling is dat thuiswerk meer voorkomt in de publieke sector dan in de privésector. In 2015 werkte 14,8% van de loontrekkenden in de publieke sector soms of regelmatig van thuis uit tegenover 11,5% van de loontrekkenden in de privésector.

Opmerking: Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). In deze enquête wordt aan werkende personen gevraagd of ze tijdens de maand voorafgaand aan de enquête nooit, soms of gewoonlijk thuiswerk verricht hebben. De notie thuiswerk zoals hier beschreven, beperkt zich dus niet tot telewerk. De analyse heeft betrekking op alle loontrekkenden exclusief de leerkrachten.

(1) Onderwijsniveau: Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
7 juli, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Tabel Telewerken Evolutie

TABEL KLIK HIER

Grafiek evolutie % thuiswerkende loontrekkenden

GRAFIEK KLIK HIER

Tabel % loontrekkenden thuiswerkenden naar beroepsgroep

TABEL KLIK HIER

PERSBERICHT
PERSBERICHT IN PDF KLIK HIER
RECHT OP DECONNECTIE BELANGRIJK

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/HLN_media_xll_4845452.jpg">