Mobiliteitsbudget zorgt voor minder files, minder luchtvervuiling en minder pendelstress

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vandaag het sociaal luik van het wetsontwerp rond het mobiliteitsbudget goed. Het ontwerp bevat onder meer regels rond hoe de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer over het budget deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Een gebrekkige mobiliteit kan een rem zijn op het aannemen van een job, daarom is het mobiliteitsbudget een belangrijk onderdeel van de arbeidsdeal. Het is onze ambitie om met het mobiliteitsbudget de files te verminderen en onze mobiliteit te vergroenen. We moedigen werknemers aan om voor dát transportmiddel of voor die combinatie van transportmiddelen te kiezen, die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier naar het werk brengen. Met het budget kan je een milieuvriendelijke bedrijfswagen nemen, een elektrische fiets aanschaffen, een treinabonnement, enzovoort. De vrije keuze ligt bij de gebruiker. Als het mobiliteitsbudget niet volledig op is, wordt het restbedrag als loon uitbetaald op het einde van het jaar. In 2017 waren er 425.000 bedrijfswagens ingeschreven, maar het is in de praktijk niet altijd de snelste manier om op het werk te geraken.”

Jaar na jaar sneuvelen de filerecords. Files zorgen voor economische schade, zijn belastend voor het milieu en zorgen voor erg veel stress. Het mobiliteitsbudget geeft mensen vrijheid. Wie de wagen nodig heeft, kan die blijven gebruiken. Maar wie het openbaar vervoer, de fiets, of een combinatie van transportmiddelen verkiest, kan dat ook. Het mobiliteitsbudget kan helpen om de files kleiner te maken, de luchtvervuiling te verminderen en de pendelstress te verlichten. Drie vliegen in één klap.

Sociaal luik

De arbeidsrechtelijke bepalingen van het wetsontwerp die vandaag werden goedgekeurd in de Kamercommissie, leggen onder meer vast dat de

overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer over het mobiliteitsbudget deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever vormen samen een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen. Deze overeenkomst wordt vóór de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten en vermeldt het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget. Hierdoor worden de beschermende regels van de arbeidsovereenkomstenwet van toepassing op deze overeenkomst. Dit betekent o.a. dat geen van beide partijen de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen en dat de overeenkomst geen voor de werknemer nadelige bedingen kan bevatten.

De overeenkomst wordt formeel beschouwd als een "sociaal document" dat moet bijgehouden worden door de werkgever, zodat de sociale inspectie inbreuken kan opsporen, rechtzetten en sanctioneren.

Hiertoe wordt ook het Sociaal Strafwetboek aangevuld. De verplichting tot het naleven van de bepalingen m.b.t. de overeenkomst voor het mobiliteitsbudget wordt verzekerd door de sociale inspectiediensten. Indien zij inbreuken vaststellen m.b.t. de overeenkomst voor het mobiliteitsbudget, kunnen zij een proces-verbaal opstellen. Inbreuken zijn onderhevig aan een sanctie van niveau 2. De sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro (na de verhoging met opdeciemen: hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro).

In uitvoering van deze wet werd ook een koninklijk besluit over het beheer van het mobiliteitsbudget voorgelegd aan de Raad van State. Hierin worden de regels vastgelegd waaraan de werkgever moet voldoen om het budget te beheren en om de werknemer in staat te stellen zijn budget op te volgen.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
6 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vandaag het sociaal luik van het wetsontwerp rond het mobiliteitsbudget goed.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/mobiliteit_NS.jpg">