Middelen vrijgemaakt voor sanering van door stookolietanks vervuilde bodems

Het Overlegcomité van de federale overheid en de gewesten keurde vandaag een samenwerkingsakkoord goed rond de financiering van de sanering van stookolietanks.

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters: “In België worden voor de verwarming van gebouwen 1,3 miljoen stookolietanks gebruikt, waarvan ongeveer 700.000 ondergrondse. In ongeveer 10.400 gevallen zou er sprake zijn van bodemverontreiniging. De sanering van de bodem brengt hoge kosten met zich mee en wordt niet gedekt door een verzekering. Ze kan voor eigenaars van huizen of appartementen zorgen voor een financieel drama. Daarom hebben we nu een oplossing uitgewerkt, samen met de gewesten. Er komt een fonds om de sanering te helpen financieren. De middelen van het fonds zijn afkomstig van overschotten van een fonds voor de sanering van tankstations.”

Sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan de aanpak van de bodemverontreiniging van de stookolietanks. Bij meer dan 10.000 tanks is er sprake van een dergelijke verontreiniging. Rond die sanering bestaan verplichtingen die verschillen van gewest tot gewest. De aanzienlijke kosten die aan de sanering verbonden zijn, kunnen echter leiden tot dramatische persoonlijke situaties voor eigenaars. De risico’s worden bovendien slechts zeer gedeeltelijk of niet gedekt door verzekeringen.

Met het nieuwe samenwerkingsakkoord dat vandaag gesloten werd, zetten de gewesten en de federale regering door met de aanpak van bodemverontreiniging van stookolietanks. De sanering zal gefinancierd worden via een fonds. Het beheer wordt toegewezen aan een nieuwe vzw (vermoedelijk PREMAZ genoemd). De middelen van het fonds zijn in eerste instantie afkomstig

van de overschotten van het bodemsaneringsfonds voor tankstations (zie supra). Indien die overschotten niet volstaan, kan binnen een aantal jaren een kleine heffing worden geheven op stookolie om het fonds verder te financieren.

Eigenaars zullen een beperkte franchise moeten betalen, de rest van de kosten van de sanering wordt gedragen door het fonds. Tijdens het eerste jaar zullen 100 saneringen gebeuren, tegen het vijfde jaar moet dat opgelopen tot 1.050 per jaar. Na twintig jaar moeten alle saneringen afgerond zijn.

Bodemsanering van tankstations

Exploitanten en eigenaars van tankstations zijn verplicht om vervuilde bodems te saneren. Om die dure operaties ook financieel mogelijk te maken, werd in 2002 een bodemsaneringsfonds voor tankstations opgericht. Het fonds werd beheerd door de vzw BOFAS. De vzw voorziet zowel in een operationele als in een financiële ondersteuning voor de bodemsanering van de vervuilde terreinen. Tegen 2008 werden bij BOFAS ongeveer 3.800 dossiers aangemeld.

Het overlegcomité keurde bovendien een nieuwe aanmeldperiode voor BOFAS goed. Die moet toelaten om nog vervuilde bodems van tankstations te saneren, indien de vervuiling voor 2007 heeft plaatsgevonden.

De financiering van BOFAS werd georganiseerd via een bijdrage per liter benzine en diesel voor voertuigen. De helft van die bijdrage was ten laste van de petroleumsector, de andere helft ten laste van de eindgebruiker. Sinds 1 januari 2018 is die bijdrage tot 0 teruggebracht, omdat ondertussen genoeg middelen werden opgehaald in het fonds. Een deel van dat fonds wordt nu gebruikt voor de sanering van stookolietanks bestemd voor de verwarming van gebouwen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
19 december, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Het Overlegcomité van de federale overheid en de gewesten keurde vandaag een samenwerkingsakkoord goed rond de financiering van de sanering van stookolietanks.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/STOOKOLIE.jpg">