Langdurig zieke werknemers via aangepast werk terug naar de arbeidsmarkt begeleiden

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een wetsontwerp goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Door de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt aan te moedigen, bereiken we een dubbel doel. Zieke werknemers die via aangepast werk terug aan de slag kunnen, halen voldoening uit dat werk en ontvangen een hoger inkomen. Binnen de sociale zekerheid kunnen we de kosten voor ziekte-uitkeringen dan weer binnen de perken houden. We kunnen daardoor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid verder verzekeren. Daarbij mogen we van niemand het onmogelijke vragen, niet van werknemers maar ook niet van bedrijven. We voorzien dat bedrijven een bijdrage moeten betalen en werknemers een vermindering van hun uitkering krijgen als die onterecht niet meewerken aan een re-integratietraject . We zullen echter niemand verplichten om te werken als hij dat medisch gezien niet kan. Ook bedrijven die met alle goede wil geen aangepast werk vinden, worden niet gesanctioneerd.””

Sinds december 2016 bestaat een traject om langdurig zieke werknemers terug naar het werk te begeleiden. Tijdens het traject wordt nagegaan of de werknemer medisch in staat is om terug aan de slag te gaan en wordt gezocht naar aangepast werk.

Met het re-integratietraject worden verschillende doelen nagestreefd. Sociaalprofessionele re-integratie draagt bij aan het gezondheidsherstel en de revalidatie van de werknemer. In het verleden bleek al dat werknemers vaak vragende partij zijn voor een re-integratietraject. Bovendien vermindert de integratie van langdurig ziekte werknemers de kosten voor de sociale zekerheid van de arbeidsongeschiktheid. Tussen 2005 en 2015 is het aantal mensen die meer dan een jaar ziek thuis zitten met 80% gestegen. In 2015 ging het om 122.825 mensen. Het inperken van de kosten is nodig om de financiële houdbaarheid van de ziekte-uitkeringen te garanderen.

Werkgevers en werknemers aanmoedigen

De regering wil zowel werknemers als werkgevers aanmoedigen om deel te nemen aan de re-integratietrajecten.

Minister van werk Kris Peeters pleitte in die discussies steeds voor redelijke modaliteiten, die werknemers en werkgevers aanmoedigen in een re-integratietraject te stappen, maar van hen niets verlangen dat onmogelijk is. Die bezorgdheden werden verwerkt in de uiteindelijke regeling.

Werkgevers

Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van oordeel is dat ander of aangepast werk mogelijk is, moet de werkgever een re-integratieplan of gemotiveerd verslag opstellen. Via dat verslag kan de werkgever eventueel argumenteren waarom een re-integratie volgens hem toch niet mogelijk is.

Indien de werkgever niet meewerkt en het re-integratieplan of gemotiveerd verslag niet binnen de voorziene termijn bezorgt aan de werknemer en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, zal de werkgever een herstelbijdrage moeten betalen om de meerkosten voor de sociale zekerheid te compenseren. Voordat de bijdrage wordt toegepast, wordt de werkgever op de hoogte gebracht dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hij krijgt nog een extra termijn van 14 werkdagen om alsnog het nodige te doen.

Wanneer een werkgever bovendien geen redelijke inspanningen levert om arbeidsongeschikte werknemers in zijn onderneming of instelling aan het werk te houden, riskeert hij bovendien een administratieve bijdrage van 800 euro.

Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden vrijgesteld van de bijdrage evenals de werknemers die zijn tewerkgesteld bij en organisatie van minder dan 50 werknemers. Voor kmo’s is het namelijk relatief moeilijker om werknemers te re-integreren omwille van de bijkomende administratieve inspanningen en de bepekte mogelijkheden tot het vinden van aangepast werk.

Werknemers

Indien de werknemer geen vragenlijsten invult die moet toelaten om na te gaan of re-integratie mogelijk is, of als hij afwezig is op een gesprek dat gericht is op het bespreken van zijn re-integratiemogelijkheden, kan zijn uitkeringsbedrag met 5 of 10% verminderd worden. Die vermindering kan maar gedurende één maand worden toegepast. Het uitkeringsbedrag kan bovendien nooit lager komen te liggen dan het minimum uitkeringsbedrag dat van toepassing is voor zijn specifieke (gezins)situatie.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
18 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert. 

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/4564623_NS.jpg">