Kris Peeters werkt aan KB voor positieve acties op arbeidsmarkt

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters werkt aan een Koninklijk Besluit dat rechtszekerheid biedt voor positieve acties van werkgevers tegenover kansengroepen. Dat kondigde hij aan op een studiedag van UNIA en het Minderhedenforum.

Kris Peeters: “Heel wat bedrijven voeren vandaag al positieve acties om mensen met bijvoorbeeld een handicap, ouderen, vrouwen of mensen met een migratieachtergrond een duwtje in de rug te geven. Denk maar aan stages of opleidingen die gericht worden op bepaalde doelgroepen. Tot nog toe bevonden die acties zich in een juridische leemte. Hoewel er sinds 2007 al een anti-discriminatiewetgeving bestaat die positieve acties toelaat, werd er nooit een concreet juridisch kader voor gemaakt. Daar wil ik nu werk van maken, samen met UNIA, het Minderhedenforum, de sociale partners en staatssecretaris voor gelijke kansen Zuhal Demir. Met een wettelijk kader willen de nodige rechtszekerheid geven aan werkgevers die van positieve actie gebruik willen maken. Er is voor alle duidelijkheid geen verplichting.”

Als onze werkzaamheidsgraad vandaag nog te laag is, is dat vooral omdat specifieke groepen als ouderen, mensen met een beperking, of mensen met een migratieachtergrond moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt.

In de antidiscriminatie- en antiracismewet uit 2007 werd al gesteld dat positieve actie mogelijk is om specifieke kansengroepen een duwtje in de rug te geven. De expertencommissie die de wetgeving in 2016 en 2017 evalueerde, beval aan om een wettelijk kader uit te werken om te verduidelijken in welke situaties en onder welke voorwaarden een maatregel van positieve actie kan getroffen worden. Minister Peeters zet zijn schouders nu onder de uitwerking van een wettelijk kader.

Concreet zullen de sociale partners op ondernemingsniveau of binnen sectoren via cao’s kunnen afspreken om in specifieke domeinen bepaalde doelgroepen een tijdelijke prioriteit te geven. Daarbij moet aan volgende voorwaarden worden voldaan, om te vermijden dat er zich discriminatie voordoet:

 •     er moet kennelijke ongelijkheid zijn

 •     de maatregel moet tijdelijk zijn

 •    de maatregel mag de rechten van anderen niet

  onnodig beperken

De doelgroepen moeten objectief worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van een grote werkzaamheidskloof. Ze kunnen bijvoorbeeld

afgebakend worden op basis van gender, handicap, leeftijd, migratieachtergrond of opleidingsniveau.

Kris Peeters: “Na 10 jaar moeten we eindelijk doorzetten met de uitwerking van een wettelijk kader voor positieve actie. Het doel is om die doelgroepen in de praktijk dezelfde kansen te bieden. Nadat we dit Koninklijk Besluit afronden, zal het aan de sociale partners zijn om hiermee aan de slag te gaan. Ik geloof in een aanpak op maat binnen sectoren en ondernemingen. Op die manier kan het best rekening worden gehouden met specifieke situaties eigen aan de sector of aan het bedrijf.”

Voorbeelden van positieve actie:

 •     een bedrijf kan opleidingsprogramma’s voorbehouden

  voor vrouwen om hun doorstroom naar

  managementfuncties te bevorderen.

 •     een bedrijf kan stageplaatsen voorbehouden voor

  personen met een handicap.

 •     Een bedrijf kan studiebeurzen uitreiken aan een

  kansengroep of kansengroepen op voorwaarde dat

  deze mensen verplicht worden nog x aantal jaren

  blijven werken in de organisatie. Sommigen

  kennen deze clausule misschien als een

  scholingsbeding in een arbeidsovereenkomst.

 •     We zien ook meer mentorprojecten die inzetten op

  mentoring van werkzoekenden uit specifieke

  kansengroepen.Bv. mensen met een migratie-

  jongeren, achtergrond, anderstalige nieuwkomers,…

Overleg

Minister Peeters zal voor de uitwerking van het KB nauw samenwerken met UNIA, het Minderhedenforum, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en staatssecretaris voor gelijke kansen Zuhal Demir. Er zal ook een advies worden gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad.

Daarnaast wil minister Peeters ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Kris Peeters: “Ik ben bereid dit KB te bespreken met andere collega’s in de regering, zodat het toepassingsgebied ruimer kan gaan dan alleen de private sector. Ook autonome overheidsbedrijven en de openbare sector zouden initiatieven rond positieve actie moeten nemen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
7 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Minister van werk Kris Peeters werkt aan een Koninklijk Besluit dat rechtszekerheid biedt voor positieve acties van werkgevers tegenover kansengroepen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Engelli.jpg">