Kris Peeters tevreden met akkoord over energiepact en zware beroepen

Vice-eersteminister Kris Peeters is tevreden met het Paasakkoord dat de federale regering bereikte over het energiepact en de zware beroepen.

thema’s. Energie speelt een cruciale rol in onze samenleving en economie. Het is belangrijk dat we met alle beleidsniveaus een gemeenschappelijke visie hebben voor de komende decennia. De federale regering zal waken over de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie en zal verder bijdragen aan hernieuwbare energie. Het akkoord over zware beroepen maakt de weg vrij voor onderhandelingen met de sociale partners over een uiteindelijke lijst. Werknemers zullen met die lijst duidelijkheid krijgen over waar ze aan toe zijn.”

Energiepact

De federale regering heeft een federale energiestrategie aangenomen en tegelijkertijd het energiepact goedgekeurd. Nu het pact is goedgekeurd, start de federale regering onmiddellijk met de uitvoering ervan.

Een monitoringcomité, samengesteld met overheden, werkgevers en industrie, zal instaan voor de monitoring van prijzen en tarieven, impact op het klimaat, de bevoorradingszekerheid en de veiligheid. Dit comité moet waken over de realisatie van de kernuitstap in 2025.

Om de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen te beschermen, zal een energienorm worden uitgewerkt. Die norm houdt in dat de verschillende componenten van de energieprijs (energie, distributie, belastingen,…) worden vergeleken met de buurlanden.

Een capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt ingevoerd om de bouw van nieuwe productiecapaciteit mogelijk te maken in de huidige marktomstandigheden. Het mechanisme moet de bevoorradingszekerheid na 2025 verzekeren. Deze regering zal het wetgevend kader daarover voorbereiden en voorleggen aan de Europese Commissie.

Tenslotte zal de regering off-shore windenergie verder ontwikkelen. Nieuwe zones voor windmolenparken in de Noordzee zullen worden afgebakend. Een nieuwe aanbestedingsprocedure zal ervoor zorgen dat de impact op de elektriciteitsfactuur zo klein mogelijk is.

Kris Peeters: “Op federaal niveau vertalen we het energiepact onmiddellijk in een strategie. We zorgen dat de bevoorrading gegarandeerd blijft en dragen ons steentje bij tot de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. Tezelfdertijd waken we over de betaalbaarheid van energie. We zullen de prijzen ook vergelijken met de buurlanden, zodat we te grote verschillen kunnen aanpakken en ze geen handicap creëren voor onze economie.”

Zware beroepen

Alle regeringspartijen scharen zich achter de vier criteria voor zware beroepen die binnen het Nationaal Pensioencomité werden voorgesteld: een fysieke belasting, een belastende arbeidsorganisatie, een belasting omwille van het veiligheidsrisico en een belasting van mentale gezondheid/emotionele aard. Dat laatste criteria is enkel een verzwarende omstandigheid en wordt niet beschouwd als een belasting die een beroep tot een zwaar beroep maakt.

Minister van pensioenen Daniel Bacquelaine zal met de overheidsvakbonden voor de openbare sector en met de sociale partners voor de private sector, onderhandelen over welke beroepen aan de criteria beantwoorden. Werknemers met een zwaar beroep zullen vroeger op pensioen kunnen gaan dan de normale wettelijke pensioenleeftijd, of zullen een hoger pensioen krijgen.

Het planbureau zal de budgettaire impact van de lijst onderzoeken.

Kris Peeters: “Het sociale overleg is de beste manier om tot een correcte en werkbare lijst van zware beroepen te komen. Voor werknemers is het belangrijk dat ze al tijdens hun loopbaan weten waar ze aan toe zijn op vlak van pensioen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
30 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters is tevreden met het Paasakkoord dat de federale regering bereikte over het energiepact en de zware beroepen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/engie-energiepact_NS.jpg">