Kris Peeters neemt initiatief voor oprichting van Belgisch mensenrechteninstituut

Vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters nam vandaag deel aan een rondetafel van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie. De commissie, die tot de Raad van Europa behoort, brengt momenteel een bezoek aan ons land. Minister Peeters wil samen met Minister Geens nog initiatief nemen om te komen tot de oprichting van een Belgisch mensenrechteninstituut . Vorige week hadden beide ministers daarrond al een gesprek met Amnesty International-ambassadeur Geert Hoste.

Kris Peeters: “Ons land is altijd al een voortrekker geweest op vlak van mensenrechten, zowel binnen België als in de rest van de wereld. We beschikken al over een aantal onafhankelijk instellingen die waken over bijvoorbeeld de gelijkheid van mannen en vrouwen, kinderrechten of het aanpakken van racisme. Een overkoepeld mensenrechtenmechanisme zal die instellingen nog versterken. Bovendien kunnen we een aantal blinde vlekken die nog bestaan invullen en voldoen we aan de hoogste normen van de Verenigde Naties inzake toezicht op mensenrechten. Ons land is momenteel lid van de VN-Veiligheidsraad en het zal zich ook daar blijven inzetten voor vrede en mensenrechten. We moeten het goede voorbeeld geven om ook van andere landen een sterk engagement te kunnen verwachten.”

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa heeft als taak om racisme, xenofobie, antisemitisme en intolerantie te bestrijden vanuit het oogpunt van de bescherming van de mensenrechten. Het is al voor de zesde keer dat de commissie ons land op dat vlak evalueert. Daaraan is telkens een bezoek gekoppeld.

Minister Peeters heeft tijdens een rondetafel met de ECRI-delegatie zijn voorstel voor de oprichting van Belgisch een mensenrechteninstituut toegelicht. Vorige week had hij daarover ook al een gesprek met Amnesty International-ambassadeur Geert Hoste.

In het regeerakkoord engageerden de regeringspartijen zich om een nationaal mensenrechtenmechanisme op te richten. Het was de ambitie van de regering om van de Verenigde Naties een A-status toegekend te krijgen voor dat mechanisme. Dat is de hoogste status die mogelijk is. De A-status komt toe aan mensenrechteninstellingen die aan de ‘Paris Principles’ (VN-Resolutie van 20 december 1993) voldoen:

   -    onafhankelijkheid, zowel op functioneel als op personeel en financieel vlak

   -    pluralistisch (de verschillende maatschappelijke stromingen vertegenwoordigen)

   -    met een breed mensenrechtenmandaat

Op dit moment bestaat er nog geen algemene mensenrechteninstelling in België die aan de vereiste internationale verplichtingen voldoet en een A-status geniet. Wel bestaan er op de verschillende bevoegdheidsniveaus diverse gelijkheidsorganen of sectorale mensenrechteninstellingen naast elkaar. Het gaat bijvoorbeeld over Unia, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de Comités P en I, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Kinderrechtencommissarissen.

Minister Peeters wil samen met het parlement hiertoe nog een initiatief nemen. Het wetsontwerp dat is uitgewerkt door ministers van justitie Koen Geens en minister van gelijke kansen Kris Peeters, kan daarvoor als inspiratie dienen.

Het wetsontwerp voorziet een Mensenrechteninstituut, dat over een algemene residuaire bevoegdheid beschikt, en bevoegd is voor de aangelegenheden die onder de federale bevoegdheid vallen en die niet worden behandeld door de andere sectorale instanties. Het gaat dan bijvoorbeeld over economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op gezondheid. Het Instituut vervult tevens een overlegrol tussen de sectorale mensenrechteninstanties, en zal de fundamentele rechten in hun geheel bevorderen. Het Instituut bestaat uit:

   -   Een Raad van Bestuur met pluralistische samenstelling met 12 leden, aangewezen op grond van hun competentie, hun ervaring, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Zij zijn afkomstig uit de academische wereld, de gerechtelijke wereld, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners. De Raad van Bestuur komt zo vaak samen als zij zelf nuttig achten.

   -   Een Overlegraad naar het model van het huidige gemeenschappelijk overlegplatform, samengesteld uit alle sectorale instanties voor de bevordering en de bescherming van de rechten van de mens. Het gaat om een dialoogorgaan dat minstens vier keer per jaar in plenaire vergadering samenkomt.

Minister Peeters: “Het mensenrechteninstituut versterkt de bestaande instellingen en maakt het mensenrechtenkader in België compleet. Het is bovendien ook nodig om op internationaal vlak te kunnen blijven wegen op de mensenrechtenagenda.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
12 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters nam vandaag deel aan een rondetafel van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/HUMAN_RIGHTS_NS.jpg">