Kris Peeters komt op voor veilig vuurwerk

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters neemt vijf maatregelen om het gebruik van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode veiliger te maken.

Kris Peeters: “Elke eindejaarsperiode gebeuren verschillende ongevallen bij het ontsteken van vuurwerk. Bovendien raken dieren en kleine kinderen soms in paniek door het lawaai. Met een aantal acties proberen we de hinder te verminderen en te zorgen dat vuurwerk op een zo veilig mogelijke manier wordt gebruikt. We hebben alle gemeenten aangeschreven met aanbevelingen rond het veilig gebruik van vuurwerk. Zij kunnen op die manier hun burgers sensibiliseren. We wijzen in de brochure op het bestaan van geluidsarm vuurwerk. Dat geeft een even mooi lichtspektakel, maar zorgt voor minder hinder. Naast sensibiliseren, controleren we op de veiligheid van vuurwerkartikelen die het vaakst door particulieren worden gebruikt. Verder voeren we ook controles uit bij handelaars, bijvoorbeeld om na te gaan of ze professioneel vuurwerk niet aan particulieren verkopen.”

Elk jaar gebeuren er verschillende ongevallen bij het ontsteken van vuurwerk. In de eindejaarsperiode van 2017 werden 24 ongevallen gemeld door 17 ziekenhuizen, in 2016 ging het om 20 meldingen door 12 ziekenhuizen. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de handen, vingers en ogen. Brandwonden komen het vaakst voor, gevolgd door oppervlakkige en open wonden.

Brochure

Om ongevallen met vuurwerk tegen te gaan, verspreid minister Peeters een brochure rond de aankoop en het veilige gebruik van vuurwerk. Alle gemeenten, de politie en brandweerzones ontvingen de brochure, die zij op hun beurt kunnen gebruiken om burgers te sensibiliseren.

Voor het eerste wordt dit jaar in de brochure aandacht besteed aan geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Het gaat om een relatief nieuw soort vuurwerk, dat voor een even mooi lichtspektakel zorgt en minder geluidshinder met zich meebrengt.

De brochure, met tips rond de aankoop en het veilige gebruik van vuurwerk, is te vinden op: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verknal-uw-feest-niet-gebruik

Kris Peeters: “Ik doe een oproep aan iedereen die deze oudejaarsperiode vuurwerk gaat gebruiken: lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig, houd toeschouwers op

een veilige afstand en volg de tips uit de brochure ‘Verknal uw feest niet’. Ga ook na of het afsteken van vuurwerk wel is toegelaten in je gemeente.”

Naast sensibiliseringsacties, worden zoals elk jaar controles georganiseerd van vuurwerkproducten en bij vuurwerkhandelaars. De laatste jaren werden daarbij steeds minder inbreuken vastgesteld.

Controles van vuurwerkartikelen

De FOD Economie controleerde tijdens de eindejaarsperiode van 2017 54 vuurwerkartikelen die aan particulieren werden verkocht. De vuurwerkartikelen werden onderzocht op het vlak van de veiligheid bij het gebruik en op vlak van hun etikettering.

Zes producten werden van de markt gehaald omdat ze de verouderde BE-markering droegen en de conformiteit van de producten niet gegarandeerd was. 24 producten vertoonden problemen met de etikettering. Er bestaan op dat vlak vereisten zoals de CE-markering, de leesbaarheid van het lettertype en de vermelding van de minimumleeftijd voor het gebruik en van de veiligheidsafstand. 24 producten werden volledig conform bevonden.

Het aantal inbreuken daalde ten opzichte van voorgaande jaren. In 2015 en 2016 werden in totaal 59 vuurwerkartikelen onderzocht, en daarvan werden er 26 uit de handel genomen omdat ze niet veilig genoeg waren.

Controles bij handelaars

Naast productcontroles vinden elk jaar ook controles plaats bij handelaars. Zij moeten over veilige opvangruimtes beschikken en moeten over de nodige vergunningen beschikken. In 2017 werden 551 controles uitgevoerd bij handelaars van vuurwerk. Bij 20 daarvan (4 procent) werden ernstige inbreuken vastgesteld en bij 28 (5 procent) lichte inbreuken. Er werden in totaal 28 waarschuwingen uitgeschreven en 20 processen-verbaal opgesteld.

Verder werden ook vier kerstmarkten gecontroleerd, waarbij geen overtredingen werden vastgesteld. Verder werd in 2017 een klacht ontvangen met betrekking tot een beurs waar militaire memorabilia te koop werden aangeboden. Naar aanleiding van een onderzoek ter plaatse werden twee waarschuwingen opgesteld tegen verkopers die niet-toegelaten vuurwerk verkochten aan consumenten.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
26 december, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters neemt vijf maatregelen om het gebruik van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode veiliger te maken.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/VUURWERK_NS.jpg">