Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot strafregister

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters geeft de sociale inspectie toegang tot het strafregister. De ministerraad keurde het KB van minister Peeters daarrond goed. Aan de toegang tot het strafregister zijn een aantal voorwaarden gekoppeld.

Kris Peeters: “We geven de sociale inspectiediensten van FOD Werkgelegenheid en bepaalde diensten van die FOD de mogelijkheid om in het kader van een onderzoek het strafregister te consulteren. De inspectie zal kunnen nagaan of een werkgever in het verleden al veroordeeld werd voor inbreuken op de sociale wetgeving, discriminatie, of geweld tegenover een inspecteur. Met die veroordelingen zal rekening worden gehouden in het onderzoek. Hardleerse overtreders zullen strenger worden aangepakt. We voorzien een aantal mechanismen om te zorgen dat de toegang tot het strafregister op een redelijke en evenwichtige manier gebeurt.”

Wanneer een sociale inspecteur een inbreuk vaststelt in een bedrijf, beschikt hij over verschillende mogelijkheden. Hij kan een waarschuwing geven, of kan een dossier aanmaken voor de arbeidsauditeur. Die laatste brengt de zaak dan voor het gerecht, of beslist af te zien van strafvervolging. In dat laatste geval kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Bij het maken van een keuze is het voor de inspecteur belangrijk om te weten welke andere onderzoeken naar de werkgever in kwestie lopen en of er eerdere veroordelingen zijn. Momenteel bestaat er een database waarin alle sociale inspectiediensten hun onderzoeken registreren. Eenmaal een dossier wordt doorgegeven aan justitie, heeft de sociale inspectie echter geen zicht meer op eventuele veroordelingen die volgen.

Minister Kris Peeters geeft de sociale inspectiediensten van FOD Werkgelegenheid (directies Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) en bepaalde andere diensten van die FOD nu toegang tot het Centraal Strafregister. De inspectie zal daardoor in onderzoeken voortaan wel rekening kunnen houden met vroegere veroordelingen. Ze kan daardoor effectiever optreden tegen hardleerse overtreders.

De inspectie kan het strafregister consulteren voor veroordelingen inzake:

  •     Inbreuken op het sociaal strafwetboek

  •     Discriminatie en haatmisdrijven

  •     Valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van

    vertrouwen

  •     Veroordelingen inzake gewelddelicten

Voorwaarden voor toegang

Een aantal mechanismen zijn ingebouwd om de toegang tot het strafregister te stroomlijnen. Slechts een beperkt aantal inspecteurs zal toegang hebben tot het strafregister. De raadpleging van het strafregister mag bovendien enkel gebeuren in het kader van een lopend onderzoek. De raadpleging moet dienen om, wanneer een inbreuk werd vastgesteld, te oordelen welk gevolg moet worden gegeven.

Kris Peeters: “We geven enkel toegang tot het strafregister wanneer een inbreuk werd vastgesteld. De consultatie gebeurt bovendien onder toezicht van een leidinggevende ambtenaar. Werkgevers moeten niet vrezen voor een heksenjacht.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
30 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters geeft de sociale inspectie toegang tot het strafregister

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/STRAFREGISTER2_NS.jpg">