KRIS PEETERS “VANDAAG NIEUW KB VERSCHENEN DAT BETERE BESCHERMING GEEFT TEGEN STOFFEN DIE VRUCHTBAARHEID VAN WERKNEMERS KUNNEN AANTASTEN.”

Vandaag is in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit verschenen dat tot doel heeft de gezondheid van werknemers en hun (ongeboren) kinderen beter te beschermen door reprotoxische stoffen voortaan aan dezelfde regels te onderwerpen als kankerverwekkende stoffen. Het gaat om een wijziging van de Codex Welzijn op het Werk, dat handelt over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia.

Kris Peeters: “Daarmee los ik de beloft in die ik aan de vakbonden op de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk gemaakt heb.
De Belgische regels worden aangepast zodat werknemers beter worden beschermd tegen stoffen die de reproductieve gezondheid van vrouwelijke en mannelijke werknemers en de gezondheid van hun kinderen kunnen schaden. Hierdoor worden zwangere werkneemsters ook beter beschermd tijdens het prille begin van hun zwangerschap, en niet enkel na de vaststelling en melding ervan. Deze opname leidt ook meteen tot een betere coherentie tussen de regelgeving betreffende het welzijn op het werk en de REACH-verordening waar kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen vaak als één groep (CMR) benaderd worden.”Het KB neemt de reprotoxische stoffen op in het

toepassingsgebied van boek VI van de Codex Welzijn op het Werk, meer bepaald in titel 2, dat handelt over de bescherming van werknemers tegen de risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk. Daardoor worden deze reprotoxische stoffen onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.
In de praktijk wil dit onder meer zeggen dat er meer nadruk gelegd wordt op het vermijden van de blootstelling. Dit door substitutie of het vervangen van de stof door een minder gevaarlijke stof. Het verplicht werken, indien technisch mogelijk, in gesloten systemen. Tevens wordt de risicoanalyse minstens één maal per jaar herhaald, met daarbij een uitgesproken aandacht voor werknemers in bijzondere risicogroepen. Er wordt ook een register van blootgestelde werknemers bijgehouden, en zij krijgen een intensievere opleiding met een vastgelegde frequentie.

De andere aanpassing die het KB doorvoert, is een louter technische aangelegenheid die het beschermingsniveau van dit koninklijk besluit niet verandert.
Meer informatie is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be) waar ook de gecoördineerde teksten van de Codex Welzijn op het Werk kunnen worden geraadpleegd.

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
11 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vandaag is in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit verschenen dat tot doel heeft de gezondheid van werknemers en hun (ongeboren) kinderen beter te beschermen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/gevaarlijke-stoffen2.jpg">