Kamer keurt pakket werkmaatregelen van Kris Peeters goed

De Kamer keurde vandaag een reeks maatregelen goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters.

Kris Peeters: “Dit is een pakket van maatregelen met concrete verbeteringen voor werknemers en werkgevers. We maken het voor bedrijven eenvoudiger om werknemers die ziek geweest zijn, stapsgewijs terug aan de slag te laten gaan. Bedrijven kunnen de taken die de werknemer in kwestie nog niet onmiddellijk kan opnemen, laten invullen door een iemand die ze aannemen met een vervangcontract. Horecazaken kunnen dan weer soepeler gebruik maken van overuren. Verder gaan we met de mystery calls discriminatie tegen. We geven het signaal dat discriminatie op de arbeidsmarkt absoluut onaanvaardbaar is.”

Vervangingscontract ter aanvulling van een werknemer die na ziekte het werk herneemt

Als iemand na een periode van ziekte terug aan de slag gaat, gebeurt dat vaak stapsgewijs. De persoon in kwestie kan vaak niet meteen zijn oude taken volledig terug opnemen. Om werkgevers te helpen om die stapsgewijze re-integratie te organiseren, wordt voortaan de mogelijkheid geboden om een daarnaast een werknemer aan te nemen met een vervangingscontact. Die laatste kan dan de taken en uren voor zijn rekening nemen die de na ziekte terugkerende werknemer nog niet kan presteren.

Horecazaken met witte kassa kunnen 360 onbelaste overuren soepeler toepassen

Horecazaken met een witte kassa krijgen meer mogelijkheden om hun werknemers onbelaste overuren te laten presteren.

Kris Peeters: “Samen met de invoering van de witte kassa zijn maatregelen genomen om de loonkost in de horeca te beperken. Er bestond een systeem van 360 onbelaste overuren indien er sprake was van een buitengewone vermeerdering van het werk of een onvoorziene noodzakelijkheid. In de praktijk bleek dat heel veel horecazaken die voorwaarden niet juist toepasten. Er komt nu een grondige vereenvoudiging van het systeem. Voortaan zal elke horecazaak met een witte kassa een werknemer tot maximum 360 onbelaste overuren per jaar kunnen laten presteren als de werknemer in kwestie daar iedere zes maanden zijn goedkeuring voor geeft.”

Anti-misbruikmaatregel voor economische werkloosheid

Werkgevers zullen geen beroep meer kunnen doen op economische werkloosheid voor hun werknemers als ze het werk dat die werknemers doen tezelfdertijd uitbesteden aan derden. Dit is een anti-misbruikmaatregel.

Volledige opzegvergoeding voor wie geen outplacement kan volgen

Wie wordt ontslagen en een opzegtermijn heeft van minstens 30 weken, heeft recht op een outplacementbegeleiding. Die begeleiding wordt gefinancierd met een afhouding van vier weken opzegvergoeding. De regeling was tot nog toe van toepassing op iedereen, ongeacht of de gezondheidstoestand toelaat om effectief een begeleiding te volgen. Wie omwille van ziekte geen outplacement kan volgen, zal voortaan de vier weken opzegvergoeding waarmee de begeleiding wordt gefinancierd, uitbetaald krijgen. Een vaststelling van de behandelde arts en, indien de werkgever dit wenst een andere arts, volstaat.

Kris Peeters: “Er was het geval van een terminaal zieke vrouw die vier weken opzegvergoeding dreigde te verliezen voor een outplacementbegeleiding die ze niet

kon volgen. Dergelijke situaties willen we in de toekomst vermijden. Daarom zal wie omwille van ziekte geen outplacement kan volgen, voortaan zijn of haar volledige opzegvergoeding ontvangen.”

Mystery calls – aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt

Mystery calls geven sociale inspecteurs de mogelijkheid om onderzoek te voeren naar discriminatie, zonder dat ze hun identiteit bekend moeten maken. Daarvoor wordt in de wet een uitzondering voorzien op de normale legitimatieplicht. De mystery calls zullen worden gebruikt in het kader van de toepassing van de drie bestaande antidiscriminatiewetten en hun uitvoeringsbesluiten. Een inspecteur kan bijvoorbeeld zonder zich te identificeren deelnemen aan een sollicitatie, om na te gaan of de werkgever discrimineert.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid dat mystery calls kunnen leiden tot het uitlokken van discriminatie, werden verschillende waarborgen ingebouwd. Zo kan het instrument pas in laatste instantie worden gebruikt, indien er een vermoeden van discriminatie bestaat en als andere onderzoeksmethodes ontoereikend blijken. Sociale inspecteurs moeten voor het gebruik van mystery calls bovendien op voorhand schriftelijke toestemming hebben van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Kris Peeters: “Mystery calls bieden een extra instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik zal nooit aanvaarden dat geslacht, leeftijd of afkomst de reden is dat iemand niet wordt aangenomen of anders wordt behandeld. Bedrijven die volharden en blijven discrimineren moeten worden aangepakt. De verschillende waarborgen die zijn ingebouwd zullen ervoor zorgen dat de mystery calls op de juiste manier worden gebruikt.”

Ambassadepersoneel geniet voortaan van afspraken gemaakt in cao’s

De afspraken die werkgevers en werknemers maken in collectieve arbeidsovereenkomsten zijn voortaan ook van toepassing op het personeel van diplomatieke zendingen, missies bij internationale organisaties die hun zetel hebben in België en consulaire posten, en op buitenlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren die gevestigd zijn in België.

Kris Peeters: “In het verleden zijn er problemen geweest met de correcte toepassing van de arbeidswetgeving door buitenlandse ambassades in ons land, in het bijzonder als het ging om poetshulp of huispersoneel. Het van toepassing maken van collectieve arbeidsovereenkomsten, zorgt dat het personeel beter beschermd is. De commissie die in 2013 in het leven werd geroepen om de geschillen tussen de personeelsleden van de ambassades en hun werkgevers te regelen, zal ook de goede toepassing van de cao’s moeten begeleiden.”

Actualisering Welzijnswet/u>

De Welzijnswet wordt aangepast in navolging van een aantal adviezen van de Raad van State.

Kris Peeters: “Er wordt een wettelijke basis gecreëerd voor de reeds bestaande gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten en voor de vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daarnaast wordt de behandeling van klachten over controlegeneeskunde overgedragen van de FOD Werkgelegenheid naar de Orde der Artsen. Zo wordt ingespeeld op de realiteit dat de meeste klachten nu al worden doorverwezen naar de Orde.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
11 januari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De Kamer keurde vandaag een reeks maatregelen goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/group_employee19033569Medium-500x250.jpg">