Bedrijven en overheid concreet voorbereiden op Brexit zonder akkoord

Volgens vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters moet de verwerping van het Brexitakkoord door het Britse parlement leiden tot een grotere sense of urgency. Bedrijven en overheden moeten zich concreet voorbereiden op een harde Brexit.

Kris Peeters: “De bal ligt nu in het Britse kamp en de uitkomst hoeft niet persé een Brexit zonder akkoord te zijn, maar die situatie wordt wel steeds realistischer. We moeten dan ook zorgen dat we goed voorbereid zijn op die situatie. De afgelopen maanden hebben we heel wat initiatieven genomen om bedrijven klaar te maken voor een dergelijke no deal, maar het werk is niet af. Een harde Brexit zal veel extra kosten met zich meebrengen voor onze douane- en inspectiediensten en we moeten aan de EU vragen dat ze ons land daarin ondersteunt. We moeten ook nagaan hoe we bedrijven die getroffen worden door de Brexit, financieel kunnen ondersteunen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via het Europese Globaliseringsfonds. Tot slot moeten we ook werken aan zekerheid op korte termijn voor Belgen die in het VK werken en Britten die in ons land werken. Tegen dinsdag zal premier May duidelijkheid geven over welke richting ze wil uitgaan en we zullen met de Brexit High Level Group samenkomen om ons over de nieuwe situatie te buigen.”

Minister Peeters roept de Brexit HLG volgende week dinsdag opnieuw samen om samen met het bedrijfsleven te bekijken hoe we omgaan met de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat de Federale regering, samen met de Gewesten, het bedrijfsleven zoveel mogelijk ondersteunt in deze onzekere tijden.

Minister Peeters schuift volgende initiatieven naar voor:

    *   We zullen op Europees niveau verder pleiten voor de nodige budgettaire aandacht in de Meerjarenbegroting van de EU (MFK) voor de zwaarst getroffen regio’s. België, in het bijzonder Vlaanderen, valt daar zeker onder. Nu de kosten voor onze douane zullen toenemen en we bijkomende douaniers moeten aanwerven is het een minimum dat de EU de inhouding van douanekosten door België op 20% houdt ipv de daling naar 10% zoals de Commissie voorstelt. Het gaat over een bedrag van maar liefst 1,2 miljard euro.

    *   Daarnaast moeten we verder met de Commissie bekijken hoe bedrijven die getroffen worden door een harde Brexit financieel ondersteund kunnen worden; bv door flexibelere regels voor het Globaliseringsfonds of specifieke programma’s voor KMO’s, zoals COSME. Ook zou de mogelijkheid van de oprichting van een nieuw Brexit fonds voor de meest getroffen regio’s overwogen moeten worden.

    *   Net als onze buurlanden moeten we ons ook op wetgevend vlak voorbereiden op een no-deal scenario. De Brexit-wet is dan ook een belangrijk initiatief. Zo zullen we verzekeren dat op het vlak van werkgelegenheid op federaal niveau de nodige maatregelen worden genomen om de overgang ordentelijk te laten verlopen. Bij de FOD Economie zullen extra aanwervingen nodig zijn – bijvoorbeeld bij de controle- en inspectiediensten – om de impact op onze economische relaties met het VK zoveel mogelijk te beperken.

    *    Overgangsregeling voor Britten die in België werken: voor de Britten die momenteel al aan de slag zijn zou in het kader van een no deal best een overgangsregeling voorzien worden, zowel wat betreft verblijf als daaruit volgend werk. Zoniet worden zij beschouwd als derdelanders op het moment dat een no deal Brexit realiteit zou worden en zouden zij onder de gewestelijke wetgeving m.b.t. economische migratie vallen. Dit zal ook overlegd worden met de Gewesten want een overgangsregeling i.v.m. verblijf en werk zal impact hebben op de gewestelijke bevoegdheden; Deze overgangsregeling zal beperkt worden tot eind 2020 en kan, voordien al beperkt worden ingeval er vroeger duidelijkheid komt over de wederkerigheid met het VK, waarna deze overgangsmaatregelen door een definitieve regeling kan vervangen worden.

Eerdere initiatieven

De Brexit High Level Group, die minister Peeters in juni 2016 oprichtte samen met Graaf Buysse, heeft het voorbije anderhalf jaar herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheid van zo’n no-deal en het belang van een goede voorbereiding op alle scenario’s. Zo berekende de Brexit HLG dat een no-deal scenario –waarbij we in een WTO situatie terecht komen- de Belgische economie jaarlijks 2,2 miljard EUR aan bijkomende tarieven en ruim 40.000 jobs zou kunnen kosten. Om de sense of urgency bij de bedrijven aan te wakkeren hebben we in september ook de ‘Brexit impact scan’ gelanceerd; een online tool die bedrijven een analyse op maat geeft van de impact van een no-deal scenario op hun bedrijf. Die scan werd ondertussen al 8.723 keer gebruikt wat aantoont dat de bedrijven, zeker ook de KMO’s, zich beginnen voorbereiden. Dat is een goede zaak.

Ook werd een Brexit portaalsite gelanceerd die relevante informatie voorziet en links heeft naar alle relevante federale en gewestelijke overheden. Die werd al meer dan 25.000 keer bezocht. De FOD Economie heeft samen met de Kamers van Koophandel en de beroepsfederaties ook roadshows georganiseerd voor de bedrijven. De bedrijven hadden vooral vragen over normalisatie (gaat het VK andere normen hanteren?), douaneprocedures en dan vooral de mogelijke opstopping aan de douane, wat met hun brevetten en octrooien, hoe moeten ze verder met lopende contracten etc...Ook het aspect devaluatie van het pond kwam vaak terug.

De FOD Economie, in samenwerking met de Nationale Bank en het Planbureau, heeft vandaag een nieuw monitoring rapport uitgebracht van de economische impact. Daarin wordt onderstreept dat 7,6% van onze goederenexport en 8,7% van onze dienstenexport naar het VK gaat. Voortgaand op de toegevoegde waarde van de finale Britse vraag is het VK voor België zelfs belangrijker dan voor onze buurlanden. De Brexit onderhandelingen hebben trouwens nog geen notoire impact gehad op onze bilaterale handel. In 2017 hadden we nog steeds een groot handelsoverschot met het VK: 6,7 miljard EUR. De waardevermindering van de pond van 16 procent sinds het referendum, zet ons marktaandeel wel onder druk. De economische impact dreigt veel groter te worden wanneer de Brexit een realiteit wordt op het terrein, zeker in een no-deal scenario.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

invloed van Brexit zie PDF - influence du Brexit voir PDF

Datum
16 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Volgens Kris Peeters moet de verwerping van het Brexitakkoord door het Britse parlement leiden tot een grotere sense of urgency.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/brexit_NS_0.jpg">